Control d'aigües

Els nostres serveis en l'apartat de l'aigua es basen en tot un seguit de mesures de prevenció i actuacions concretes, orientades al control de la legionel·la i a garantir la qualitat de l'aigua que ens bevem o li donem usos sanitaris i/o lúdics.

LA LEGIONEL·LA

És un agent infecciós, legionel·la pneumophila, un bacteri gramnegatiu, de tipus bacil aerobi, que sovint creix en llargs filaments.

Legionel·la és un microorganisme que, a més de trobar-se en hàbitats aquàtics naturals com a rius i estanys, ha trobat un nínxol ecològic adequat en sistemes hídrics creats i manipulats per l'home, on pot desenvolupar-se fins a aconseguir densitats molt superiors a les del mitjà natural.

On es troba 
En la pràctica, la legionel·la es troba en els sistemes d'aigua, circumdant o semi-estancada trobant entre els seus requeriments nutricionals compostos de ferro, convertint-se com a font d'infecció en els següents llocs:

 • Torres de refrigeració.

 • Condensadors evaporatius.

 • Jacuzzis i Piscines d'aigua calenta amb o sense moviment.

 • Fonts ornamentals.

 • Xarxa d'aigua freda de consum humà.

 • Xarxa d'aigua calenta sanitària.

 • altres sistemes d'aigua que poden produir aerosols.

Com es contagia 
A través de cortines de microgotes, que són inhalades per les persones, sent la causa de la malaltia definida com a pneumònia o legionel·losi.

Com podem combatre-la 
La metodologia a emprar per a un correcte control de la legionel·la ve determinada en el DECRET 352/2004 de 27 de Juliol i el REIAL DECRET 865/2003 de 4 de juliol pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

SAHICASA posa al servei dels seus clients un sistema de treball que abasta totes i cadascuna de les necessitats requerides en aquests Decrets.

Tots els nostres tractaments i actuacions es basen en el reial decret 140/2003 pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i el Decret 352/2004 i reial decret 865/2003.

El nostre personal tècnic està en possessió dels cursos homologats per a la formació del personal que realitza operacions de manteniment higiènico-sanitari de les instal·lacions de risc enfront de la legionel·la (segons Ordre SCO/317/2003).

Les instal·lacions han de mantenir-se en estat òptim de neteja i desinfecció, pel que seguim un estricte pla que assegura aquests paràmetres:

 • Neteja i desincrustació de dipòsits, circuits i difusors.

 • Desinfecció de tots els elements de la xarxa

 • Desinfecció en continu de l'aigua del circuit

És important conèixer perfectament la instal·lació a la qual es va a sotmetre al programa de control. Per a això hem de definir les peculiaritats pròpies dels circuits delimitant les zones de més risc així com les diferents parts i el funcionament dels mateixos.

 • Descripció de la instal·lació, definint els punts crítics

 • Formació de l'equip responsable

 • Elaboració del pla d'operacions

 • Esquema de la instal·lació


Elaborem un plànol de cada instal·lació que contempla tots els seus components, indicant els punts o zones crítiques on s'ha de facilitar la presa de mostres de l'aigua.

Control de l'aigua de la instal·lació
Assegurem la qualitat de l'aigua amb productes, dosis i procediments, així com amb la introducció de paràmetres de control físics, químics i biològics, els mètodes de mesurament i la periodicitat.

 • Anàlisi físico-química de l'aigua

 • Determinació de la legionel·la

 • Determinació del clor lliure

 • Mesurament de temperatures


Neteja i desinfecció Les instal·lacions han de mantenir-se sempre en estat òptim de neteja i desinfecció, pel que seguim un estricte pla que assegura aquests paràmetres:

 • Neteja i desincrustació de dipòsits, circuits i difusors.

 • Desinfecció de tots els elements de la xarxa

 • Desinfecció en continu de l'aigua del circuit

 


POTABILITAT

L'aigua freda sanitària i de consum humà, aigua potable, és un element bàsic per la salut de les persones, el seu control és molt important a la vegada que complex per la gran quantitat d'aigua potable que es consumeix com pels milers de kilòmetres de canonades que constitueixen les xarxes d'aigua potables dels municipis i sobretot per la complexitat de l'aigua en si mateixa.

SAHICASA ofereix el servei de control de la potabilitat mitjançant diagnosi, assessorament, presa de mostra i desinfecció si s'escau per assegurar una aigua de qualitat en l'aixeta del consumidor.

Actualment la legislació de referència és el RD 140/2003, però les empreses hem d'estar atents a tots els canvis i modificacions que es produeixen en aquest àmbit, en molts casos directives europees, sobretot pel que fa els materials i productes químics que s'utilitzen en tot el procés de Potabilitat fins arribar a l'aixeta del consumidor.

SAHICASA elabora Plans d'Autocontrol Complerts per l'Aigua Potable per assegurar el compliment de la normativa vigent però també un bon manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions

 


JACUZZIS, PISCINES I SIMILARS.

En l'ultima dècada hi ha hagut una eclosió de les Banyeres de Hidromassatge (Jacuzzis) en l'oferta turística del nostre país que han acompanyat les Piscines climatitzades o no que ja eren presents.

Això ha provocat, en alguns casos, que la formació dels tècnics a càrrec del manteniment d'aquestes instal·lacions no era la més adient per la complexitat del control, manteniment i sobretot el saber com respondre quan hi ha desviacions important.

SAHICASA vol oferir a part d'assessorar i participar en el compliment de la legislació vigent en la normativa de Piscines (també la de legionel·losi en cas dels Jacuzzis) , un recolzament tècnic de qualitat per interpretar la microbiologia i la química de l'aigua.

SAHICASA ofereix el servei de control de tot tipus de Piscines mitjançant diagnosi, assessorament, manteniment diari, Pla de Tractament i presa de mostra per vetllar per la Salut dels Banyistes.

SAHICASA elabora Plans d'Autocontrol Complerts de Manteniment de Piscines per assegurar el compliment de la normativa vigent però també un bon manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions.

 


PLANS D'AUTOCONTROL

És un servei transversal a tots els serveis que realitza SAHICASA, pel control de les aigües i en l'àmbit ambiental en general. L'objectiu principal és ajudar al client a saber que ha de fer, quan i com de manera precisa però també clara i senzilla pel que fa a les actuacions que se li encomani al client realitzar-les .

Aquest Pla d'Autocontrol consta principalment de :

 • Diagnosi inicial de la instal·lació.

 • Establir un programa d'actuacions pel compliment de la normativa i segons les directrius de SAHICASA i segons diagnosi.

 • Establir protocols detallats per cadascuna de les actuacions

 • Elaborar llibres de registre per controlar tots els resultats i tota la documentació generada en l'execució del pla d'autocontrol.


FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Un dels punts forts de SAHICASA és la formació i l'Assessorament, no només ens comprometem a realitzar les actuacions per les quals se'ns ha contractat si no que qüestionem al client sobre el compliment íntegre de la normativa que no realitza normalment l'empresa externa, per assegurar que es compleix amb els requisits i també estudiem si els protocols d'actuació ja establerts en un client son els mes adequats o es poden millorar.

SAHICASA aconsegueix aquest servei amb la política de proximitat dels nostres tècnics i també de la Direcció Tècnica amb els responsables de cada Instal·lació.

La formació es bàsica en l'àmbit Ambiental, ja que els tècnics han d'estar molt preparats degut a la complexitat i variabilitat de les tasques que realitzen.

SAHICASA ha participat des de fa anys com a Ponent en els cursos oficials de legionel·losi, per la qual cosa sempre podem ajudar al client a fer la Formació obligatòria o recomanar-lo a escollir degut a l'excessiva oferta que hi ha actualment en aquest àmbit.

SAHICASA emperò ha decidit oferir com a millora del servei de Formació la Personalització dels cursos, sense perjudici de realitzar els cursos oficials, adaptant-los a la tipologia del client per evitar assistir a 25 hores d'un curs del qual es parlen de coses molt genèriques o s'entren en detalls tècnics que algunes persones no necessiten per desenvolupar el seu treball habitual.

Aquesta formació personalitzada la oferim en cursos presencials, però també posem a disposició del client una Plataforma Online, on l'alumne pot realitzar el curs sense desplaçaments, des d'un ordinador, en dies diferents o fer en poques hores de cop, com cada usuari vulgui repartir el seu temps. 

Contacte

Sol·licita’ns informació i demana un pressupost amb el següent formulari. Ens posarem en contacte el més ràpid possible. Gràcies.

Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios, incluso por correo electrónico. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No están previstas cesiones de datos. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en sahicasa@sahicasa.cat. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Avisos Legales.  

SAHICASA és una empresa
amiga del medi ambient.

Garantim el nostre compromís mediambiental com un valor irrenunciable cap als nostres clients incorporant les últimes tecnologies i recerques basades en la gestió i control de plagues.

Minimitzem l'impacte sobre el mitjà natural i protegim a les espècies beneficioses i només actuem sobre les que, quan es converteixen en plaga, resultin perilloses per a la salut i qualitat de vida.

Reduim al mínim els residus generats i els gestionem de forma òptima amb empreses habilitades, especialitzades en el seu transport i eliminació.

VÍDEO CORPORATIU

Sahicasa és una empresa experta en control de plagues (insectes, paneroles, escarabats de cuina, formigues, mosquits, mosques, vespes, puces, paparres i xinxes), control d'aigües (control de legionel·la, potabilitat, piscines i jacuzzis , etc.) i serveis ambientals (tractaments de prevenció i desinfecció Covid-19/SARS, qualitat de l'aire interior, eliminació de males olors, etc). Sahicasa actua a tot Catalunya, però especialment a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida. Aquest és el nostre vídeo corporatiu.