Control, gestió i prevenció de plagues

Les plagues poden produir elevats danys materials i ser portadores d'organismes patògens perillosos per a la salut.

CONTROL D'INSECTES

SAHICASA ofereix tant el servei preventiu com el correctiu de control d'insectes basat en la lluita integrada contra plagues I ho fa per tot tipus d'insectes: arrossegants (paneroles, escarabats, formigues..), voladors (mosques, mosquits, vespes..) i certes espècies particulars (puces, paparres, xinxes, lepismes..).

Abans de realitzar cap acció preventiva o passiva, caldrà realitzar un estudi de les instal·lacions per tal de conèixer ben bé les seves característiques, usos, deficiències, riscos... vaja, farem una exhaustiva DIAGNOSI. En el cas que la plaga ja estigui consolidada en l'espai objecte del servei, caldrà realitzar accions correctives. Començarem per la seva identificació i estudi, i seguirem amb una proposta d'actuació amb el detall de les actuacions, les possibles combinacions de mètodes a utilitzar, el calendari proposat, les característiques tècniques, de seguretat, econòmiques... és el PLA d'ACTUACIÓ.

Prioritzarem sempre l'ús de les metodologies més respectuoses amb la seguretat de les persones, en primer lloc, i del medi ambient en segon lloc. És per això que els canvis conductuals, les mesures mecàniques, els mètodes físics de control, els sistemes de control biològics... seran les nostre primeres propostes. I solament en cas necessari acudirem als mètodes químics tradicionals.

En acabar reflectirem tota la informació de la nostra actuació en una FITXA TÈCNICA DE SERVEI REALITZAT per garantia tècnica, contractual i de seguretat del nostre client i les persones que en depenen.


CONTROL D'INSECTES QUE ATAQUEN LA FUSTA

Els insectes xilòfags més habituals són els tèrmits i corcs. Són molt diferents entre ells alhora que causen problemes de característiques, magnitud i conseqüències també molt diferents..

Cada cas d'infestació és únic i segons el grau d'afectació caldrà aplicar mesures preventives o curatives, unes tecnologies o unes altres. 

Tot tipus de fusta, per resistent que sigui, pot veure's afectada, i malgrat que els efectes al principi són quasi inapreciables, acaben posant en perill les estructures de pilars i bigues generant un risc pels usuaris amb les consegüents despeses econòmiques.

Els serveis que oferim abasten des de l'estudi inicial complert amb la determinació dels elements i zones afectades i la seva quantificació, fins al control de les colònies que afecten l'edifici i els seus elements de fusta. Aquest control pot fer-se mitjançant gran varietat de mètodes, des dels físics mitjançant microones, fins als químics protectors tradicionals, passant pels més moderns sistemes de control biològic mitjançant disruptors de la síntesi de quitina.

Com amb la resta de casos de plagues, abans de realitzar cap acció, caldrà realitzar un estudi de les instal·lacions per tal de conèixer ben bé les seves característiques, usos, deficiències, riscos, elements de fusta, mobiliari afectat... vaja, farem una exhaustiva DIAGNOSI. Aquest estudi previ pot requerir l'ús de sistemes electrònics de detecció, mesura de temperatures i humitat de la fusta, mapes termogràfics, etc. que ajudaran a fer el mapa real d'afectació de la plaga.

Un cop analitzada la informació anterior, es farà la proposta d'actuació amb el detall de les actuacions, les possibles combinacions de mètodes a utilitzar, el calendari proposat, les característiques tècniques, de seguretat, econòmiques... és el PLA d'ACTUACIÓ.

Prioritzarem sempre l'ús de les metodologies més respectuoses amb la seguretat de les persones, en primer lloc, i del medi ambient en segon lloc. És per això que els mètodes físics i biològics de control seran les nostre primeres propostes. I solament en cas necessari acudirem als mètodes químics tradicionals.

En acabar reflectirem tota la informació de la nostra actuació en una FITXA TÈCNICA DE SERVEI REALITZAT per garantia tècnica, contractual i de seguretat del nostre client i les persones que en depenen.


CONTROL DE ROSEGADORS

SAHICASA ofereix tant el servei preventiu com el correctiu de control de rosegadors basat en la lluita integrada contra plagues per evitar o eradicar la presència de rosegadors a les instal·lacions i així impedir pèrdues importants que ocasionen a les empreses, ja sigui per la destrucció de gran quantitat de material com per el rosegat i malmetement de xarxes de comunicació, electrificació, etc

I sense oblidar la no menys important possibilitat de transmetre una colla de malalties a les persones ja sigui directament, mitjançant els paràsits que en són portadors, o contaminant els aliment si l'aigua que ingerim (leptospirosi, salmonel·losi, ràbia, tinya, etc.)

Els tractaments preventius o passius van destinats a impedir l'entrada dels rosegadors al nostre medi, així com obstaculitzar la seva nidificació i alimentació. Pel tractament d'una plaga ja establerta a les instal·lacions (serveis correctius), caldrà realitzar un estudi de les instal·lacions per tal de conèixer ben bé les seves característiques, usos, deficiències, riscos... vaja, farem una exhaustiva DIAGNOSI. En el cas que la plaga ja estigui consolidada en l'espai objecte del servei, caldrà realitzar accions correctives. Començarem per la seva identificació i estudi, i seguirem amb una proposta d'actuació amb el detall de les actuacions, les possibles combinacions de mètodes a utilitzar, el calendari proposat, les característiques tècniques, de seguretat, econòmiques... és el PLA d'ACTUACIÓ.

Prioritzarem sempre l'ús de les metodologies més respectuoses amb la seguretat de les persones, en primer lloc, i del medi ambient en segon lloc. És per això que els canvis conductuals, les mesures mecàniques, els mètodes físics de control, els sistemes de control biològics... seran les nostre primeres propostes. I solament en cas necessari acudirem als mètodes químics tradicionals.

En acabar reflectirem tota la informació de la nostra actuació en una FITXA TÈCNICA DE SERVEI REALITZAT per garantia tècnica, contractual i de seguretat del nostre client i les persones que en depenen.

Contacte

Sol·licita’ns informació i demana un pressupost amb el següent formulari. Ens posarem en contacte el més ràpid possible. Gràcies.

Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios, incluso por correo electrónico. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No están previstas cesiones de datos. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en sahicasa@sahicasa.cat. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Avisos Legales.  

SAHICASA és una empresa
amiga del medi ambient.

Garantim el nostre compromís mediambiental com un valor irrenunciable cap als nostres clients incorporant les últimes tecnologies i recerques basades en la gestió i control de plagues.

Minimitzem l'impacte sobre el mitjà natural i protegim a les espècies beneficioses i només actuem sobre les que, quan es converteixen en plaga, resultin perilloses per a la salut i qualitat de vida.

Reduim al mínim els residus generats i els gestionem de forma òptima amb empreses habilitades, especialitzades en el seu transport i eliminació.

VÍDEO CORPORATIU

Sahicasa és una empresa experta en control de plagues (insectes, paneroles, escarabats de cuina, formigues, mosquits, mosques, vespes, puces, paparres i xinxes), control d'aigües (control de legionel·la, potabilitat, piscines i jacuzzis , etc.) i serveis ambientals (tractaments de prevenció i desinfecció Covid-19/SARS, qualitat de l'aire interior, eliminació de males olors, etc). Sahicasa actua a tot Catalunya, però especialment a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida. Aquest és el nostre vídeo corporatiu.